نام کاربری(شماره تلفن همراه)
نام
نام خانوادگی
سن
جنسیت مرد زن
آدرس
تلفن ثابت ( با پیش شماره)
نوع بیمه
شغل پدر
در آمد پدر
شغل مادر
درآمد مادر
نواحی درگیر
سیستم تنفسی
سیستم گوارشی
رشد و تکامل
روش تشخیص شما
تست عرق
علایم بالینی
ژنتیک
رمز ورود
تکرار رمز ورود
ایمیل
من شرایط ثبت تام را می پذیرم