:موضوع موسسه

CF حفظ و ارتقاء و بهبود سلامت بيماران

از طريق حمايت هاي دارويي. درماني .تامين و تهيه حداقل داروها و تجهيزات پزشکي مورد نياز بيماران و مراقبت هاي ويژه.-ايجاد بستر مناسب به منظور استفاده همه بيماران CF از خدمات درماني مناسب.برگزاري جلسات آموزشي جهت گروههاي مختلف درمانگر همچون پزشکان خانواده.پزشکان عمومي.کمک به تهيه دارو و تجهيزات تنفسي و کمک تنفسي بيماران.کمک به روند درمان و بهبود کيفيت زندگي بيماران و افزايش طول عمر بيماران پس از اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح با رعايت قوانين و مقررات جاري کشور

اعضاي هيات مديره
آقاي رضا امين به سمت مدير عامل و عضو هيات مديره
خانم سهيلا آل ياسين به سمت رئيس هيئت مديره
آقاي محمود حقيقت به سمت نايب رئيس هيئت مديره
آقاي محمد اشکان مصلحي به سمت عضو هيئت مديره-عضو اصلي
آقاي محمد هادي ايمانيه به سمت عضو هيئت مديره-عضو اصلي
آقاي موسي صالحي به سمت عضو هيئت مديره-عضو اصلي
آقاي عليرضا محمدي به سمت عضو هيئت مديره-عضو اصلي